Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik
Religiozita - reálny faktor multiznakového spektra charakterizujúceho obyvateľstvo (geografická analýza regiónu Nitra)
Nepublikované (Zborník Archeológia - história - geografia, Séria Geografia)

Religiosity - Real Factor of the Multivariate Spectrum of Population: Geographiccal Analysis of the Nitra Region (not published)
Š. Poláčik
Diverzifikovanosť religióznej štruktúry Slovenska (rok 1991)
Acta Geographica Rerum Naturalim UC, Bratislava, 1996, Nr. 39, 183 - 193.

Diversification Religious Space Structure of Slovakia
Š. Poláčik
Cirkvi v územnom priereze
Malý atlas cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, Nitra, 1997, pp: 77.
Š. Poláčik
The Main Aims of the Project Religiosity Atlas of Slovakia
in: Skarbek, J (ed): Samoidentifikacija mniejszosci narodowich i religijnych w Europie Srodkowo-wschodniej, Problematyka atlasowa, Instytut Europy Srodkowo-wschodniej, (National and Religious Self-Identification and the Problem of National and Religious Minorities in East Central Europe", Lublin 15. - 16.11 1994, Institute of East Central Europe), Lublin, p: 34 - 38.
Š. Poláčik
The Main Signs of Spatial Religiosity Differentiation in Slovakia
in: Skarbek, J (ed): Samoidentifikacija mniejszosci narodowich i religijnych w Europie Srodkowo-wschodniej, Problematyka atlasowa, Instytut Europy Srodkowo-wschodniej, (National and Religious Self-Identification and the Problem of National and Religious Minorities in East Central Europe", Lublin 15. - 16. 11 1994, Institute of East Central Europe), Lublin, p: 39 - 49.
Š. Poláčik
Cirkvi v územnom priereze (2. spracovanie)
Malý atlas cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, Nitra, 1998, pp: 104.
Š. Poláčik
Rímskokatolícka cirkev na Slovensku po roku 1989
Kultúra, 1999
I. časť: Rok 1989 - Prelomové obdobie pre cirkev na Slovensku, 8, p: 14.
II. časť: Diecézy Slovenska, ich historická báza a súčasný stav, 9, p: 14.
III. časť: Rímskokatolícky cirkevný edukačný systém, 10, p: 14.
Š. Poláčik
Mapa nitrianskej diecézy
(In: V. Judák: Nitrianske biskupstvo v dejinách, Ústav pre vztahy štátu a cirkvi). Bratislava, 1999, p: 57.
Kolektív autorov
ed. Š. Poláčik: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska
Chronos, Bratislava, 2000, pp:150.
Š. Poláčik
Živý ekumenizmus
Forum scientiae et sapientiae, Trnava, 2000, VII, (1), p: 32 - 33
Š. Poláčik
Ad census 1991 a 2001
Duchovný pastier, LXXXIV (2), 2003, p: 69 - 73. (Appendix p: 73 - 77)
Š. Poláčik
Európa je nielen kresťanská ale i katolícka
Duchovný pastier, LXXXIV (5), 2003, p: 219-223
Kolektív autorov
Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku
ed. Š. Poláčik & V. Judák, Grant VEGA Ministerstva Školstva č. 1/1308/04 , Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave., Bratislava, 2005. ISBN 80-88696-39-9
Kolektív autorov
Katalóg patrocínií na Slovensku
ed. V. Judák & Š. Poláčik Grant VEGA Ministerstva Školstva č. 1/4685/07, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave., Bratislava, 2009, Tlač: Michal Sukeník, Sereď, Náklad: 600 výtlačkov, str. 476, vyd.: prvé, ISBN: 978-80-969787-3-1, EAN: 978809697873
Judák, V., - Poláčik, Š.
Štruktúra patrocínií na Slovensku
Liturgia, SSV Trnava, XXI, 2011 (2), s: 155 - 170, Venované pamiatke Mons. Vincenta Malého, Dr. hc.
Judák, V., - Poláčik, Š.
Komplexná analýza patrocínií Slovenska
Historia Ecclesiastica, II, 2011, (2), 23-48
Peter Mihálik - administrátor Lužianky, Štefan Poláčik
Nedeľa Dobrého pastiera v Lužiankach, Lužianky, 22. apríla. 2018
Príspevky na zahraničných konferenciách

Š. Poláčik
The Main signs of Spatial Religiosity Differentiation in Slovakia
Konferencia "National and Religious Self-Identification and the Problem of National and Religious Minorities in East Central Europe", Lublin 15. - 16. 11 1994, Institute of East Central Europe., Lublin
Š. Poláčik
The Main Aims of the Project Religiosity Atlas of Slovakia
Konferencia "National and Religious Self-Identification and the Problem of National and Religious Minorities in East Central Europe", Lublin 15. - 16.11 1994, Institute of East Central Europe., Lublin
Ďalšie práce sú i v časti Popularizačné práce
Klasifikácia okresov podľa dominantnosti vierovyznaní obyvateľstva (Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Chronos, Bratislava, 2000)