geografia Štefan Poláčik: Vedecké, odborné a popularizačné práce
Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
content/sk/geografia
Š. Poláčik
Regionálne typy stredného a časti dolného Ponitria
Acta Geographica Universitatis Comenianae, Economico Geographica 11, Bratislava 1972. s: 171 - 199.

Regional Types Of Central And Part Of Lower Basin Of The Nitra
K. Ivanička - Š. Poláčik
Komplexná analýza regiónov ČSSR
Acta Geographica Universitatis Comenianae, Economico Geographica 12, Bratislava 1973, s: 13 - 36.
K. Ivanička - Š. Poláčik
Kompleksnyj analiz rajonov Cechoslovackoj socialisticeskoj respubliky
Regionalnye problemy i territorialnoe planirovanie v socialisticeskich stranach Evropy. Izdatelstvo Progress, Moskva 1976, s: 184 -199
Š. Poláčik
Delimitácia mnohoznakových homogénnych regiónov pomocou numerickej taxonómie
Geografický časopis 29 (1), Bratislava 1977, s: 67 - 84.
J. Paulov - Š. Poláčik
Kalibrácia a testovanie gravitačného modelu na migračných dátach
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 17, Bratislava 1979, s: 209 - 232.


Calibration and Testing the Gravity Model on Migration Data
J. Feranec - J. Pravda - Š. Poláčik
Operational methods for the collection and evaluation of geographical data and cartographical modeling at the Geographical Institute of the Slovak Academy of Sciences
Geografický časopis 32 (2-3), 1980. s: 215 - 222.
Š. Poláčik - J. Paulov - J. Oťaheľ
Hlavné smery vo využívaní samočinných počítačov v geografii
Studia Geographica 74, Geografický ústav CSAV Brno 1982, s: 209.
Predslov


Foreword
Š. Poláčik
Výpočtová technika v geografii
(In: Š. Poláčik: Hlavné smery vo využívaní samočinných počítačov v geografii)..Studia geographica 74, Geografický ústav CSAV Brno, 1982, s: 7 - 73.


Computers in geography
J. Paulov - Š. Poláčik
Interakčný model: kalibrácia a testovanie
(In: Š. Poláčik: Hlavné smery vo využívaní samočinných počítačov v geografii). Studia geographica 74, Geografický ústav CSAV Brno, 1982, s: 75 - 94.


Interaction model: calibration and testing
Š. Poláčik - J. Oťaheľ
Meranie krajinných štruktúr: na príklade územia časti Liptova
(In: Š. Poláčik: Hlavné smery vo využívaní samočinných počítačov v geografii)..Studia geographica 74, Geografický ústav CSAV Brno, 1982, s: 95 - 142


Landscape structures measurement: On example, areas of Liptov
Š. Poláčik
Analýza plošných trendov: štúdium zamestnanosti v hlavných odvetviach národného hospodárstva na Slovensku v r. 1961 a 1970
(In: Š. Poláčik: Hlavné smery vo využívaní samočinných počítačov v geografii)..Studia geographica 74, Geografický ústav CSAV Brno, s: 143 - 171.


Trend surface analysis: Study of employment rate in major branches of national economy in Slovakia in 1961 and 1970
Š. Poláčik - A. Velebová
Možnosti regresnej analýzy a fourierových radov pri štúdiu režimu podzemných vôd na príklade Východoslovenskej nížiny
Geografický časopis 34 (3), Bratislava 1982, s: 242 - 254.
J. Oťaheľ - Š. Poláčik
Quantitative analysis of the landscape potential functions (suitabilities) of the Tatranska Lomnica model territory
(In: J. Drdoš: Landscape synthesis - Geoecological Foundations of Complex Landscape Management.). Veda, Bratislava 1983, s: 120 - 133.
J. Oťaheľ - Š. Poláčik
Krajinná syntéza Liptovskej kotliny
Edícia vedy o Zemi a vesmíre. Veda, Bratislava 1987, s: 120.


Landscape Synthesis of the Liptov Basin
Š. Poláčik - V. Drgoňa
Diagnóza hlavných komponentov životného prostredia regiónu stredného Ponitria
Zborník Archeológia - história - geografia, Séria Geografia, Archeologický ústav SAV, Nitra, 1991, s: 15 - 24.
Š. Poláčik
Lokalizácia závodu pri akceptovaní ochrany životného prostredia: príklad cukrovaru v Nitre
Listy cukrovarnícke a repárské, Praha, 1992, 108 (1), s: 12 - 21.
L. Solín - Š. Poláčik
Identification of Homogeneous Hydrological Regional Types of Basins
Landschaftsökologie und Unweltforschung. Institut für Geographie und Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig, (A. Herrmann - ed.), FRIEND, 1993, s: 247 - 249
Š. Poláčik - M. Bizubová - M. Šuňová
Základy geografie a geografa Slovenska
FF UKF Nitra, 2003, s: 190. ISBN 80-8050-635-3
Siska, P. Bryant, V. Polacik, S. 2010
Technical Report on Modeling Pollen and Vegetation in Columbia Basin Using Geostatistics and Factor Analysis. West Point, NY.
Siska, P.P., Bryant, V.M. and S. Polacik (2011)
Modeling Pollen and Vegetation in Columbia Basin Using Geostatistics and Factor Analysis
(AAG Journal in progress)
Príspevky na zahraničných konferenciách

L. Solín - Š. Poláčik
Identification of Homogeneous Hydrological Regional Types of Basins
Landschaftsökologie und Unweltforschung. Institut für Geographie und Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig, (A. Herrmann - ed.), 2nd International Conference on FRIEND (Flow Regions from International Experimental and Network Data). 1993, Tom 221: 1994, s: 467 - 473
Siska, P.P., Polacik, S, and V. M. Bryant
Influence of Environmental Parameters on Spatial Pattern of Pollen Distribution in Columbia Basin: Factor Analysis Approach
Annual Meeting Home AAG, Paper Session: 5258 Biogeography Methods and Dynamics, is scheduled on Tuesday, 2/28/2012, from 10:00 AM - 11:40 AM in Empire Ballroom East, Sheraton Hotel, Second Floor, Organizer(s): Program Committee, Chair(s): Sharmistha Swain
Diplomová, rigorózna, kandidátska, habilitačná práca

Regionálne typy stredného a časti dolného Ponitria
Diplomová práca, PriFUK Bratislava, Katedra ekonomickej a regionálnej geografie, 1970.
Faktorová analýza v geografickej typológii
Bratislava 1971, s:105. Rigorózna práca
Samočinné počítače a spôsoby ich využívania v geografii
Geografický ústav SAV, Bratislava 1977, s: 94.
Automatizované spracovanie dát v geografii (aplikácia na okres Nitra)
Kandidátska práca, Geografický ústav SAV, Bratislava 1980, s: 114 + prílohy p 56.
Počítačová implementácia vybraných analytických modelov v geografickom výskume
Habilitačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Jána Amosa Komenského, Bratislava, 1996, s: 32 + priložené práce.
Vyriešené výskumné úlohy

Š. Poláčik - J. Oťaheľ
Kvantitatívna analýza krajinného potenciálu modelového územia a možnosti jeho realizácie
In: Krajinné syntézy pre modelové riešenie Tatranskej Lomnice a jej zázemia. Výskumná správa, Geografický ústav SAV. Bratislava 1979, s: 221 - 240.
Š. Poláčik -J. Oťaheľ
Meranie krajinných štruktúr na príklade modelového územia časti Liptovskej kotliny
Záverečná správa za kontrolovatelnú etapu čiastkovej úlohy VI-3-1/1 "Geosystémy a ich úžitkové funkcie" a 1. kontrolovatelnú etapu hlavnej úlohy "Ekologický výskum vybraných krajinných celkov s málo narušenými ekosystémami". Geografický ústav SAV, Bratislava 1979, s: 23 + prílohy
Kolektív autorov
Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku
ed. Š. Poláčik & V. Judák, Grant VEGA Ministerstva Školstva č. 1/1308/04 , Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave., Bratislava, 2005. ISBN 80-88696-39-9
Kolektív autorov
Katalóg patrocínií na Slovensku
ed. V. Judák & Š. Poláčik Grant VEGA Ministerstva Školstva č. 1/4685/07, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave., Bratislava, 2009, Tlač: Michal Sukeník, Sereď, Náklad: 600 výtlačkov, str. 476, vyd.: prvé, ISBN: 978-80-969787-3-1, EAN: 978809697873
Recenzie

King, L.J.: Statistical analysis in geography
Engelwood Cliffs 1969. Acta geographica UC, Economico-Geographica 12, Bratislava 1973, s: 305 - 306.
Bencze, E.: An industrial-geographical approach
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972, p 168. Geografický časopis 28 (1), s: 98.
Minshall, R.: An introduction to models in geography
Longman 1975, s: 162. Geografický časopis 28 (4), s: 393.
Konferencia: Geografické informačné systémy
Brno, 21 - 25. 4, 1991. Geografický časopis 43 (4), s: 299 - 300.
Analýza plošných trendov, stupeň povrchu 5, rok 1970, zamestnanosť v priemysle (0 - do 10%, 1 - do 20%, 3 - do 40%, 4 - do 50%) (Analýza plošných trendov: štúdium zamestnanosti v hlavných odvetviach národného hospodárstva na Slovensku v r. 1961 a 1970)