Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
A. Ruttkay - Š. Poláčik
Mince - priestoro-diferenciačný znak: viacfázové pohrebisko Ducové
Slovenská archeológia. (rukopis), AU SAV
A. Ruttkay - Š. Poláčik
Priestorová (geografická) diferenciácia koncentrácie hrobov: viacfázové pohrebisko Ducové
Zborník Archeológia - história - geografia, Séria Archeológia, Archeologický ústav SAV, Nitra, 1991 p: 83 - 92.

Spatial (Geographical) Differentiation Of The Concentration Of Graves: Multiphase Burial-Ground Ducove
Š. Poláčik
Räumliche Differentiation des Gräberfeldes in Jelšovce
(In: J. Bátora: Das Gräberfeld von Jelšovce / Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken.). Teil 2, Oetker/ Voges Kiel, 2000, p: 571-578.
Kolektív autorov
Encyklopédia slovenskej archeológie
(v tlači), Bratislava, Veda
Príspevky na zahraničných konferenciách

A. Ruttkay - Š. Poláčik
Zeitlich - räumliche Analyse der Gräberkonzentration: mehrphasiges Gräberfeld Ducové
(Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1. - 7. sept. 1991), Institut Archéologique de l Academie Slovaque des Sciences, Nitra, 1, 1993, p: 139 - 147
Správy

Š. Poláčik
Manuál na používanie rešeršných programových prostriedkov v dokumentácii
Archeologický ústav SAV, Nitra, 1989, pp: 20 + prílohy, hesláre.
Š. Poláčik
Návrh archeologického informačného systému (ArIS)
Archeologický ústav SAV, Nitra, 1990, pp: 8.
Pohrebisko Jelšovce (Räumliche Differentiation des Gräberfeldes in Jelšovce)A - Nitrianska kultúra
B - Unetická kultúra
C - Maďarovská kultúra